Michalowski, Sabine, University of Essex, Reino Unido, Reino Unido